Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: vlastniciruska.stranky1.cz , email:spolecenstviruska@seznam.cz
NAŠE SPOLEČENSTVÍ

zápis ze shromáždění:Osobní stránka na adrese: vlastniciruska.stranky1.cz , email:spolecenstviruska@seznam.cz

zápis ze shromáždění

Tato stránka informuje o průběhu schůzí shromáždění SVJ, historicky nejdéle 24 měsíců

Zápis

ze schůze shromáždění členů Společenství vlastníků bytových jednotek v domě na adrese Ruská 1239/174, Praha 10, konané dne 11. 12. 2014 v 19.00 hod. na adrese Ruská 174, Praha 10.

Schůze shromáždění se zúčastnilo 44 vlastníků jednotek se spoluvlastnickým podílem 281570, tj. 89,20 %, což znamená, že schůze byla usnášeníschopná. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

1. Schůzi shromáždění vlastníků jednotek zahájila a také celý její průběh vedla předsedkyně výboru SVJ, ing. Tatjana Šolínová. Přivítala přítomné vlastníky a konstatovala, že schůze je usnášeníschopná. Přítomné seznámila s programem schůze. Vzhledem ke skutečnosti, že vlastníci obdrželi všechny materiály ke schůzi v předstihu, vyzvala účastníky k hlasování.

K tomu:

Někteří vlastníci BJ žádali veřejné hlasování. V roce2010 se hlasovalo na neadresních hlasovacích proužcích (pro 1 bod hlasování byl použit jeden proužek) s uvedením podílu rozhodného pro hlasování a bez podpisu hlasujícího. Ze strany vlastníků nebyly vzneseny žádné námitky proti tomuto způsobu hlasování. V r. 2011 zavedl výbor SVJ hlasování prostřednictvím uceleného hlasovacího lístku (vlastně spojení proužků) s uvedením podílu pro hlasování a podpisu vlastníka. Systém umožňuje kontrolu hlasování kdykoliv. Proti tomuto způsobu hlasování nebyly vzneseny rovněž žádné námitky. Pro hlasování na schůzi dne 11. 12. 2014 bylo zvoleno hlasování veřejné – ústní a taky na hlasovacích lístcích (shodně s ústním hlasováním) pro kontrolu v budoucnu.

Při sčítání hlasů zjistili členové výboru SVJ v několika případech nesoulad mezi ústním a písemným hlasováním. Z hlediska možné kontroly do budoucna se výbor SVJ přiklonil k písemnému hlasování. Ústní hlasování později není prokazatelné, a co je psáno, to je dáno.

Výbor SVJ rovněž zjistil, že někteří vlastníci hlasovali na hlasovacích lístcích tak, že tyto jsou naprosto zmatečné. Výbor SVJ toto počínání považuje za schválnost a výsměch naší práci. Pro nejasné hlasování jsme proto zvolili systém: víc odpovědí na 1 bod hlasování = zdržel se, žádná odpověď na 1 bod hlasování = zdržel se. Jsme přesvědčeni, že tento postup je správný. Každý hlasující člen SVJ je přece svéprávný.

Pro doplnění:

Vlastník Havelková Božena vyplnila hlasovací lístek převážně neúplně (z 15 bodů hlasování vyplněno pouze 8), proto výbor SVJ uznal jako jediné její ústní hlasování.

Na druhé straně jsme rádi, že rozhodná většina vlastníků hlasovala zodpovědně.

Výsledky hlasování:

Schválení programu schůze – pro hlasovalo 97,77 % z přítomných, proti 2,23% - usnesení bylo přijato.

2. Ing. Šolínová Tatjana seznámila přítomné se zprávou o činnosti výboru SVJ v roce 2014.

Schválení zprávy o činnosti výboru SVJ v roce 2014 - pro hlasovalo 81,28 % z přítomných,proti 11,55 % a zdrželo se 7,18 %  - usnesení bylo přijato.

3. Místopředsedkyně výboru SVJ, pí Čutková Barbora,seznámila přítomné s finanční zprávou o hospodaření SVJ v roce 2014.

Schválení finanční zprávy o hospodaření SVJ v roce 2014- pro hlasovalo 63,09% z přítomných,proti 26,04 % a zdrželo se 10,88%  - usnesení bylo přijato.

Následně se přistoupilo k hlasování o dalších bodech:

1/ Schválení záloh na služby v r. 2015 za domovní odpad, úklid domu, spol. elektřinu - souhlasí 100% z přítomných- zálohy se budou vybírat dle návrhu

2/ Schválení návrhu předpokládaných nákladů SVJ pro rok 2015– oprava hromosvodu – souhlasí 95,57 %z přítomných, zdrželo se 4,43 % - návrhbyl schválen

3/ Schválení návrhu předpokládaných nákladů SVJ pro rok 2015 – vybavení bytového domu zařízením pro on-line odečet vodoměrů – souhlasí73,00 % z přítomných, proti 14,74 %, zdrželo se 12,26% - návrh byl schválen

4/ Schválení návrhu předpokládaných nákladů SVJ pro rok 2015– pojistka domu – souhlasí 100%z přítomných – návrh byl schválen

5/ Schválení návrhu předpokládaných nákladů SVJ pro rok 2015– rezerva na nepředvídané náklady – souhlasí100 % z přítomných – návrh byl schválen

6/ Schválení návrhu předpokládaných nákladů SVJ pro rok2015  - příspěvky na činnost SVJ – souhlasí 74,61 % z přítomných,proti 20,93%, zdrželo se 4,45% - návrh byl schválen

7/ Schválení návrhu předpokládaných nákladů SVJ pro rok2015  - pořízení vodoměrů s radiovým modulem – souhlasí 78,23% z přítomných,proti 9,51%, zdrželo se 12,26% - návrh byl schválen

8/ Schválení hlasování po vchodech BD ve věci úpravy chodeb domu – souhlasí 80,75%z přítomných, zdrželo se 19,25% - návrh byl schválen

9/ Výměna zábradlí

Vchod č. 170 – souhlasí82,65% z přítomných, proti 11,81%, zdrželo se 5,54% - návrh byl schválen

Vchod č. 172 – souhlasí 21,55% z přítomných, proti 57,30%, zdrželo se 21,16% - návrh nebyl schválen

Vchod č. 174 –souhlasí 58,33% z přítomných, proti 5,02%, zdrželo se 36,35% - návrh byl schválen

10/ Obložení schodišťových zdí, přilehlých k bytům

Vchod č. 170 –souhlasí 84,91% z přítomných, proti 9,55%, zdrželo se 5,54% - návrh byl schválen

Vchod č. 172 – souhlasí 28,69% z přítomných, proti 50,15%, zdrželo se 21,16% - návrh nebyl schválen

Vchod č. 174souhlasí27,25% z přítomných, proti 28,78%, zdrželose 43,97% - návrh nebyl schválen

11/ Repase schodišťových stupňů

Vchod č. 170 –souhlasí 82,65% z přítomných, proti 11,81%, zdrželo se 5,54% - návrh byl schválen

Vchod č. 172 – souhlasí 42,83% z přítomných, proti 28,86%,zdrželo se 28,31% - návrh nebyl schválen

Vchod č. 174 –souhlasí 76,32% z přítomných, proti 13,9%, zdrželo se 9,77% - návrh byl schválen

12/ Výměna dlažby na schodišti

Vchod č. 170 –souhlasí 77,02% z přítomných, proti 17,44%, zdrželo se 5,54% - návrh byl schválen

Vchod č. 172 – souhlasí 14,39% z přítomných, proti 57,30%, zdrželo se 28,31% - návrh nebyl schválen

Vchod č. 174 souhlasí27,25% z přítomných, proti 62,98%, zdrželo se 9,77% - návrh nebyl schválen

Návrhy vlastníků:

13/ Schválení akce do návrhu předpokládaných nákladů SVJv r. 2016 – oprava izolace zdí pod úrovní terénu (S+V+Z) a odstranění výtahové šachty – souhlasí 64,03%z přítomných, proti 11,53%, zdrželo se 24,44% - návrh byl schválen

14/ Schválení akce do návrhu předpokládaných nákladů SVJv r. 2016 – zrušení výsadby zeleně ze strany ulice Ruská – nesouhlasí 81,57% z přítomných,zdrželo se 18,43% - návrh nebyl schválen

15/ Schválení zřízení webových stránek SVJ s možností přístupu členů SVJ přes vlastní účet a heslo za účelem umožnění dalšího způsobu zpřístupnění informací o finančním hospodaření SVJ a jiných písemností neveřejné povahy – souhlasí 78,63% z přítomných, zdrželo se 21,37% - návrh byl schválen

Po proběhlém hlasování, místopředsedkyně výboru SVJ píČutková, poděkovala vlastníkům za účast na schůzi a schůzi ukončila.

 

Závěryk diskuzi, která probíhala v průběhu hlasování:

1/ Vyjádření  pochybnosti některých vlastníků ve věci výsledků hlasování na schůzi shromáždění členů SVJ v r. 2013 bude prověřeno a projednáno na schůzi výboru SVJ v lednu 2015. Výsledek bude zveřejněn v zápisu ze schůze výboru SVJ.

2/ Podání vysvětlení ve věci částky 545 376.- Kč (návrh předpokládaných nákladů SVJ na akce r. 2015) bude zveřejněno v lednu 2015 na nástěnkách SVJ.

3/ Před realizací obložení schodišťových zdí, přilehlých k BJ, bude vyžádána konzultace a v případě potřeby i posudek statika na zatížení domu (dle výsledků hlasování se bude realizovat pouze vchod č.170).

4/ Použití vybraných příspěvků na rezervy r. 2013 i r. 2014, které je obsaženo jak v plánované příjmové části tak i výdajové části FZr. 2013 i FZ r. 2014, bude ještě vysvětleno rovněž v lednu 2015 na nástěnkách SVJ.

 5/ Vlastník BJ č. 35 – pí Havelková Božena, předložila vlastníkům, přítomným na schůzi shromáždění členů SVJ, fotodokumentaci  o vlhkosti a plísni v BJ (datum vzniku plísně, pořízení fota i místo nejsou uvedeny ani ověřeny). Vlastníci následně schválili zahrnutí opravy izolace zdí pod úrovní terénu (S+V+Z) a odstranění výtahové šachty do návrhu předpokládaných nákladů na akce SVJ r. 2016 (o realizaci návrhu se bude hlasovat v r. 2015 listopad-prosinec) a současně taky navrhli vzniklou škodu uhradit vlastníkovi z pojistky BD SVJ.

                                                  

V Praze dne 14. 1. 2015

Kontrola správnosti výsledků hlasování: Čutková Barbora, ing.Šolínová Tatjana, Kočka Jaroslav

 

Zapsala: Ing. Šolínová Tatjana, předsedkyně výboru SVJ                                    ………………………………….

Za výbor SVJ dále: Čutková Barbora, místopředsedkyně výboru SVJ            …………………………………..

                                   Kočka Jaroslav, členvýboru SVJ                                          …………………………………..

 

Přílohy:

1/ Prezenční listina o přítomnosti vlastníků jednotek na schůzi shromáždění společenství

2/ Seznam členů SVJ dle vlastnictví ke dni 1. 11. 2014

3/ Pozvánka na schůzi shromáždění včetně programu schůze

4/ Zpráva o činnosti výboru SVJ v roce 2014

5/ Finanční zpráva o hospodaření SVJ v roce 2014

6/ Příloha č. 1 – Výše příspěvků na zálohy na službyv položkách domovní odpad, úklid domu,   společná elektřina

 7/ Příloha č. 2a – Návrh rozpočtu předpokládaných nákladůSVJ pro rok 2015

8/ Příloha č. 2b - Výpočet příspěvků dle BJ na pořízení vodoměrů s radiovým modulem

9/ Příloha č. 3 – Vyúčtování příspěvků na zavedení systému CEM-BD 

 

Zápis

ze schůze shromáždění členů Společenství vlastníků bytovýchjednotek v domě na adrese Ruská 1239/174, Praha 10, konané dne 11. 12. 2013 v 19.00hod. na adrese Ruská 174, Praha 10.

Schůze shromáždění se zúčastnilo 43 vlastníků jednotek sespoluvlastnickým podílem 237690, tj. 75,30 %, což znamená, že schůze bylausnášeníschopná. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

1. Schůzi shromáždění vlastníků jednotek zahájila a takécelý její průběh vedla předsedkyně výboru SVJ, ing. Tatjana Šolínová. Přivítalapřítomné vlastníky a konstatovala, že schůze je usnášeníschopná. Přítomnéseznámila s programem schůze. Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo z přítomnýchneměl proti programu schůze námitek ani neměl další návrhy, bylo přistoupeno keschválení programu podle pozvánky.

Shromáždění schválilo program jednání shodně, jak je uvedenona pozvánce. Pro hlasovalo 100 % přítomných - usnesení bylo přijato.

2. Ing. Šolínová Tatjana seznámila přítomné se zprávou očinnosti výboru SVJ v roce 2013.

Shromáždění schválilo zprávu o činnosti výboru SVJv roce 2013. Pro hlasovalo 100 % zpřítomných  - usnesení bylopřijato.

3. Místopředsedkyně výboru SVJ, pí Čutková Barbora,seznámila přítomné s finanční zprávou o hospodaření SVJ v roce 2013.

Shromáždění schválilo finanční zprávu o hospodaření SVJv roce 2013. Pro hlasovalo 100 % zpřítomných - usnesení bylo přijato.

Vzhledem k tomu, že vlastnící bytových jednotek bylipodrobně seznámeni již před konáním schůze shromáždění členů SVJ se všemipodklady pro jednání schůze, vypracovanými statutárním orgánem, přistoupilo sek hlasování o jednotlivých bodech:

1/ Schválení záloh na služby v r. 2014 za domovní odpad,úklid domu, spol. elektřinu - souhlasí 93,09%z přítomných, zdrželo se 6,91% -zálohy se budou vybírat dle návrhu

2/ Schválení stanovení spotřeby v Kč u položek TUV a SVpři změně počtu osob výchozího roku a roku spotřeby - souhlasí 100 % z přítomných – návrhbyl schválen

3/ Schválení návrhu rozpočtu nákladů SVJ pro rok 2014

Z předloženého rozpočtu byl vyňat bod d.)- temperováníschodišť. Finanční prostředky určeny pro realizaci tohoto návrhu budou použityna rezervu pro nepředvídané náklady. Výsledek hlasování: souhlasí 90,39% z přítomných, nesouhlasí 7,84 %, zdrželo se 1,77% - návrh byl schválen

 Různé:

 1/ Vybudování WC v tzv. technickémístnosti, která je vždy při jakékoliv rekonstrukci v domě poskytovánadělníkům na odložení oděvů, materiálu apod. Do dnešního dne je vždy nouzověvyužíváno WC předsedkyně výboru SVJ.

Hlasování: souhlasí 100% z přítomných – usnesenípřijato

2/  Mezi sousedské vztahy – výbor SVJnemůže řešit vztahy mezi vlastníky BJ. Pokud dojde ke sporům, musí se vlastníciobrátit na Městský úřad (občansko-správní řízení), nebo na Policii ČR.

3/  Ing. Šolínovápřečetla e-mail pí Sichové (příspěvek pro schůzi Shromáždění členů SVJ).

Následně zevrubně informovala přítomné o případnýchmožnostech jak řešit výtah v domě (stavební projekt, statický posudek,stavební povolení - památkáři, hasiči, hygiena apod.) a o orientačníchnákladech na realizaci výtahu. Po krátké diskuzi byl podán návrh na hlasování opotřebě výtahu v bytovém domě.

Hlasování: Protihlasovalo 95,73 %z přítomných, zdrželo se 4,27 %.

 4/ Ing. Šolínová nabídla vlastníkům BJ nahlédnutí dofaktury za výměnu suterénních oken ve 3  bytových jednotkách.  Z faktury vyplývá, že všechna okna v BJjsou stejná co do kvality i provedení montáže.

 Vzhledem k tomu, že ze strany vlastníků BJ nebylydalší dotazy ani náměty, schůze skončila. 

Místopředsedkyně výboru SVJ pí Čutková poděkovalavlastníkům za účast na schůzi.

 

V Praze dne 11. 12. 2013

Kontrola správnosti výsledků hlasování: Čutková Barbora, ing.Šolínová Tatjana

Zapsala: Ing. Šolínová Tatjana, předsedkyně výboru SVJ                                    ZavýborSVJdále: Čutková Barbora,    místopředsedkyně výboru SVJ      

                         KočkaJaroslav,členvýboru SVJ                                          

 Přílohy:

1/ Prezenční listina o přítomnosti vlastníků jednotek naschůzi shromáždění společenství

2/ Seznam členů SVJ dle vlastnictví ke dni 1. 11. 2013

3/ Pozvánka na schůzi shromáždění včetně programu schůze

4/ Zpráva o činnosti výboru SVJ v roce 2013

5/ Finanční zpráva o hospodaření SVJ v roce 2013

6/ Příloha č. 1 – Výše příspěvků na zálohy na službyv položkách domovní odpad, úklid domu,     společnáelektřina

 7/ Příloha č. 2 –Způsob stanovení spotřeby v Kč u položek SV a TUV při změně počtu osob výchozího   rokua roku spotřeby

 8/ Příloha č. 3a + b– Návrh rozpočtu předpokládaných nákladů SVJ pro rok 2014

  

Zápis

ze schůze shromáždění členů Společenství vlastníků bytovýchjednotek v domě na adrese Ruská 1239/174, Praha 10, konané dne 6. 12. 2012 v 19.00hod. na adrese Gymnázium, Omská 1300, P-10.

Schůze shromáždění se zúčastnilo 43 vlastníků jednotek sespoluvlastnickým podílem 260270, tj. 82,46 %, což znamená, že schůze bylausnášeníschopná. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

1. Schůzi shromáždění vlastníků jednotek zahájila a takécelý její průběh vedla předsedkyně výboru SVJ, ing. Tatjana Šolínová. Přivítalapřítomné vlastníky a konstatovala, že schůze je usnášeníschopná. Přítomnéseznámila s programem schůze. Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo z přítomnýchneměl proti programu schůze námitek ani neměl další návrhy, bylo přistoupeno keschválení programu podle pozvánky.

Shromáždění schválilo program jednání shodně, jak je uvedenona pozvánce. Pro hlasovalo 100 % přítomných - usnesení bylo přijato.

2. Ing. Šolínová Tatjana seznámila přítomné se zprávou o činnostivýboru SVJ v roce 2012.

Shromáždění schválilo zprávu o činnosti výboru SVJv roce 2012. Pro hlasovalo 91,27 % zpřítomných,  nesouhlasí 2,42 %, zdrželo se 6,31 % - usnesení bylo přijato.

3. Místopředsedkyně výboru SVJ, pí Čutková Barbora,seznámila přítomné s finanční zprávou o hospodaření SVJ v roce 2012.

Shromáždění schválilo finanční zprávu o hospodaření SVJv roce 2012. Pro hlasovalo 88,87 % zpřítomných, nesouhlasí 7,29%, zdrželo se 3,84% - usnesení bylo přijato.

Vlastník JUDr. Holoubek požádal o vyvěšení  FZ za období celého kalendářního roku 2012 nadomovní nástěnce SVJ a na webových stránkách SVJ. Požadavku výbor SVJ vyhoví,FZ bude do 15.1.2013 vyvěšena na domovních nástěnkách ve všech vchodech a jesamozřejmě kdykoliv dostupná v kanceláři SVJ.

Vzhledem k tomu, že vlastnící bytových jednotek bylipodrobně seznámeni již před konáním schůze shromáždění členů SVJ se všemipodklady pro jednání schůze, vypracovanými statutárním orgánem, přistoupilo sek hlasování o jednotlivých bodech:

1/ Schválení záloh na služby v r. 2013 za domovní odpad, úkliddomu, spol. elektřinu - souhlasí 100% z přítomných - zálohyse budou vybírat dle návrhu

2/ Schválení způsobu stanovení výše záloh na službyv r. 2013 v položkách TUV a SV, v závislosti na výši skutečnéspotřeby každé bytové jednotky za r. 2011, zvýšené o % nárůstu ceny vody ajejího ohřevu v r. 2012 a v r.2013 - souhlasí 93,54 % z přítomných,nesouhlasí 4,88%, zdrželo se 1,59 % - zálohyse budou vybírat dle návrhu

3/ Schválení rezervy na placení záloh za účelem dosaženítrvalé solventnosti SVJ – návrh bylzamítnut a nahrazen schválením zvýšení vypočítaných záloh na SV, TUV ateplo dle bodu 2/ o dalších max. 10%: - souhlasí100 % z přítomných- zálohy se zvýší

4/ Schválení návrhu rozpočtu nákladů SVJ pro rok 2013

Vzhledem k tomu, že se vyskytly protichůdné názory naschválení akcí v rozpočtu na rok 2013 en bloc, přistoupilo se k hlasování orozpočtových akcích jednotlivě.

Výsledky hlasování:

a/ vzduchotechnika – souhlasí100% z přítomných - návrh bylschválen

b/ úprava sušárny na schůzovní místnost + rekonstrukcesušáren – souhlasí 100% z přítomných–    návrh byl schválen

c/ výměna zábradlí – souhlasí81,40% z přítomných, nesouhlasí9,45%, zdrželo se 9,15% – návrh byl   schválen

d/ pojistka domu – souhlasí100% z přítomných – návrh byl schválen

e/ rezerva na nepředvídané náklady – souhlasí 97,11% z přítomných,nesouhlasí 0%, zdrželo se 2,89%     - návrh byl schválen

f/ sklepy – o návrhu se nehlasovalo

Aktuální návrh výboruSVJ k tomuto bodu: Vzhledem k tomu, že vlastníci BJ vchodu č. 170projevili o rekonstrukci sklepů zájem, budou se sklepy rekonstruovat dlevchodů. Zájem všech vlastníků v jednotlivých vchodech se zjistí vývěskouna nástěnce bytového domu v průběhu ledna 2013. V průběhu února 2013se vlastníci těch vchodů, které budou mít zájem o rekonstrukci, sejdou aprojednají návrh na příspěvky tak, aby od dubna 2013, kdy se sníží zálohy nateplo, byly následně od 1. 4. 2013 vybírány příspěvky na sklepy (do SDP). Dosáhlo by se nevýrazného finančníhozatížení vlastníků BJ. Zároveň se projedná časový horizont výběrupříspěvku.

g/ činnost SVJ:

Vlastník BJ č. 4, JUDr. Holoubek, projevil nesouhlas splacením nákladů na správní činnost SVJ dle bytových jednotek.

K tomu:

Zákon č. 72/1992 Sb. v § 15, odst. 1 říká:

(1)    Vlastnícijednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku.Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikostispoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).

 § 8 odst. 2 :

       (1) Společné části domu jsou v podílovémspoluvlastnictví vlastníků jednotek. S převodem nebo přechodem vlastnictvíjednotky přechází spoluvlastnické právo ke společným částem domu.

       (2) Velikostspoluvlastnických podílů na společnýchčástech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotekk celkové ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společnýchčástí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek.

Výbor SVJ všechny akce, které se týkají společných částídomu, z pohledu jejich financování řeší dle spoluvlastnických podílů. Jsouvšak i příspěvky, které se svojí povahou týkají výlučně správní činnosti SVJ atím stejnou měrou všech BJ.

V r. 2010 výbor SVJ použil informační brožuru Mgr. Petry Jandové, ředitelky právního úsekuSNEO a.s., vytvořenou v spolupráci s Analytickým odd. Ekonomického odboruÚMČ Prahy 6, která byla v této době k dispozici na pomoc vedení SVJ avlastníkům BJ. V této publikaci se uvádělo:

Zákonč. 72/1992 Sb. umožňuje, aby se všichni spoluvlastnícidohodli na jiném poměru přispívání, než stanoví zákon. Jde o možnost stanovitvýši příspěvku např. dle kategorie bytu, nebo stanovit pro všechny stejněvysoký příspěvek, či použít jakýkoliv jiný systém stanovení výše příspěvku.Podle vlastnického podílu (či jiného odhlasovaného systému) skládají tedy vlastníci jednotek určené finančníprostředky na účet společenství jako zálohu na budoucí správu.

Použili jsme proto vr. 2010 logický postup: vyčlenili jsme náklady na činnost správy SVJ, které setýkají stejnou měrou jak malých, tak velkých bytů a pouze tyto náklady jsme po schválené změně (hlasováním -  potvrzen jiný systém platby) vybírali dle BJ.Jedná se o následující náklady:

1/ SIPO                                                  Účtujesezakaždýbytstejnáčástkabezrozdílum2

2/ Bankovní poplatkyz účtů SVJ      Platí se nezávisle na m2

návštěvníků stránky
celkem17 058
tento týden46
dnes3