Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: vlastniciruska.stranky1.cz , email:spolecenstviruska@seznam.cz
NAŠE SPOLEČENSTVÍ

zápis ze schůze výboru SVJ:Osobní stránka na adrese: vlastniciruska.stranky1.cz , email:spolecenstviruska@seznam.cz

zápis ze schůze výboru SVJ

V zájmu výboru je, aby vlastníci bytových jednotek byli dobře a včas informováni o tom, co se nového v SVJ děje. To se dozvíte na této stránce aktuálně i historicky (nejdéle 5 měsíců)
Archív zápisu k nahlédnutí u výboru SVJ

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 7. 10. 2015

Přítomni: Šolínová Tatjana, Čutková Barbora, Kočka Jaroslav

    1/  Zhodnocení práce výboru SVJ za měsíc září

 • Vykonávání všech aktuálních činností dle čl. III. a čl. VIII. Stanov SVJ, vyjma vedení účetnictví SVJ – pí Šolínová, pí Čutková

 • Běžná údržba - promazání 1x měsíčně zámků vstupních dveří, event. seřízení dovírání dveří
  a osvětlení vnějších vchodů – p. Kočka

 • Dne 4. 9. 2015 proběhla revize plynového zařízení.

Zhodnocení: plynové zařízení je schopno bezpečného provozu.

K tomu:

V důsledku platné revize ze dne 4. 9. 2015, Pražská Plynárenská Distribuce a.s. nepožadovala za přemístění HUP (ze sklepa vchodu č. 174 na chodník před objektem) úhradu dodávky a montáže od SVJ (cca 18 000,- Kč) – pí Čutková, pí Šolínová

 • Dne 30. 9. 2015 byla provedena revize hydrantů a HP – bez závad – pí Čutková

 • Byla vypovězena Smlouva č. 99 VLB ze dne 2. 12. 2010 s firmou ista ČR ode dne 1. 1. 2016
  – pí Šolínová

 • V návaznosti na premontáž kalorimetru pro sledování spotřeby tepla na patě domu, byl vyžádán od firmy COM-TIP s.r.o. protokol ze dne 28. 8. 2015 o této akci, vč. uvedení konečného stavu spotřebovaného tepla demontovaného kalorimetru a stavu nového. Firma odpověděla dne 29. 9. 2015 e-mailem s uvedením požadovaných údajů – pí Šolínová

 • Pro firmu Infonia spol. s r.o. byla vypracována databáze vlastníků BJ vč. e-mailových adres pro účely přihlášení na připravovaný web SVJ – pí Šolínová, pí Čutková

 • Pro firmu COM-TIP s.r.o. byla vypracována aktualizace dat (po rekonstrukcích BJ v r. 2015) pro vyúčtování spotřeby tepla a vody v r. 2015 za BD – podlahová plocha pro TUV a započ. plocha pro ÚT- pí Šolínová   

 • Ke dni 30. 9. 2015 je celkový dluh na příspěvcích na SDP a zálohách na služby pro r. 2015 ve výši 15 815,- Kč. Vchod č. 174 – celkem 10 352,- Kč (BJ č. 39, BJ č. 51), vchod č. 172 – celkem 5 463,- Kč (BJ č. 26) – pí Čutková

 • V době trvání akce firmy Pražská Plynárenská Distribuce a.s. někdo zavřel aktivně stoupačku
  ve vchodě č. 170 a rovněž někdo zavřel stoupačku ve vchodě č. 174 po jejím předchozím otevření pracovníkem firmy, čím způsobil velké komplikace.

          Ve vchodě č. 174 zase někdo zavřel přívod tepla na jedné stoupačce. 

          Takové jednání se může jednou nevyplatit.

           Žádáme proto důrazně vlastníky BJ, aby ze své vůle nezavírali a neotevírali v suterénní  chodbě žádné ventily bez předchozího oznámení výboru SVJ.         

 

2/  Projednání:

 • Výbor SVJ obdržel další výzvu z Mč Praha 10 – odbor stavební Úřadu MČ Praha 10, ke schůzce ohledně stížnosti pí Havelkové na postup stavebního odboru při řešení žádosti o odborné posouzení vlhkosti v BJ (z března r. 2015). Stížnost se týká podezření z neobjektivního šetření
  a zpracování spisového materiálu. Schůzka proběhne dne 8. 10. 2015 za účasti zástupce výboru SVJ – pí Čutková

 • Revize elektroinstalace – nabídka firmy Elektron: 6 267,80 Kč/vchod BD, celkem 18 803,40 Kč. V ceně je zahrnuto dotažení proudových spojů v rozvaděčích, vypracování revizní zprávy, odplombování a opětné zaplombování elektroměrových rozvaděčů vč. vyřízení administrativy s PRE.

  Dohodnout termín provedeni revize do konce listopadu 2015 – pí Čutková

 • V průběhu měsíce října bude zprovozněn nový web SVJ. Termín pro vyzvednutí přihlašovacích údajů bude uveden na nástěnkách SVJ.

                                                                                                                            Výbor SVJ


Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 2.9.2015

Přítomni: Šolínová Tatjana, Čutková Barbora, KočkaJaroslav

  1/  Zhodnocení práce výboru SVJ za měsíc červeneca srpen

 • Vykonávání všech aktuálních činností dle čl.III. a čl. VIII. Stanov SVJ, vyjma vedení účetnictví SVJ – pí Šolínová, píČutková

 • Běžná údržba - promazání 1x měsíčně zámků vstupních dveří, event. seřízení dovírání dveří a osvětlení vnějších vchodů –p. Kočka

 • Zajištění výroby náhradních klíčů pro BJ č. 14, 39 a 32 – p. Kočka

 • Služba ČP – zaslání přeplatku z vyúčtování služeb r. 2014 prostřednictvím poukázky B, nebylo vlastníkem využitov daném termínu. Peníze byly vráceny na účet SVJ a budou opět zaslány vlastníkovi na jeho náklady – pí Čutková

 

 • Dne 22.7.2015 proběhla schůzka s firmou Vitalex Computers za účelem tvorby webových stránek pro SVJ. Cenová relace15 000.- - 20 000.- Kč – pí Šolínová, pí Čutková.

 • Dne 27.7.2015 proběhla schůzka s firmou Infonia spol. s r.o. za účelem tvorby webových stránek pro SVJ. Cenová relace 12 000.- Kč – pí Šolínová

 • Výbor SVJ se rozhodl tvorbu webových stránek zadat firmě Infonia spol. s r.o. Zadání hierarchie menu a submenu pro uvedené stránky – pí Šolínová

  Nákup domény pro web.stránky – www.spolecenstviruska.cz-v ceně 265.- Kč/rok – pí Čutková

 • Zpracování změn specifikovaných údajů za bytový dům pro firmu Softlink s.r.o. v návaznosti na systém CEM-BD, vyvolaných změnou vlastníkai dispozic rekonstruované BJ – pí Šolínová

 • Systém CEM-BD oznámil poruchu teplotních senzorův BJ č.39 (dne 9.6.2015). K poruše došlo při rekonstrukci BJ.

   K tomu:25. 8 .2015 firma Softlink s.r.o. provedla odstranění poruchy TS na náklady vlastníka.

 • Montáž nového kalorimetru pro sledování spotřeby tepla na patě domu byla provedena za účasti firem COM TIP s.r.o., Softlinks.r.o. i SVJ dne 28. 8. 2015  - píŠolínová

 • Dne 12. 8. 2015 proběhla schůzka s Českou pojišťovnou za účelem změny spoluúčasti SVJ na pojištění odpovědnosti z 2 500.- Kč na 1 000.- Kč – pí Čutková, pí Šolínová

  

2/  Projednání:

 • Vzhled a obsah web. stránek – schůzka s grafikem dne 3. 9. 2015 – pí Šolínová

 • Vypovězení Smlouvy č. 99 VLB ze dne 2. 12.2010  (odečet a vyúčtování spotřeby vody– ista ČR), ode  dne 1. 1. 2016,  nejpozději 29. 9. 2015 – pí Šolínová

 • Raiffeisen Bank nás vyzvala ke změně účtu SVJv bance (Dualkonto je zastaralé a od 1.7.2015 je jeho provoz podstatně zdražen – banka ho bude rušit). Pro účely SVJ banka navrhuje účet –podnikatelské eKonto BUSINESS. Výbor SVJ zajistí změnu účtu v říjnu s účinností nového účtu od listopadu tak, aby v měsících listopad a prosinec byl k dispozici účet nový i starý souběžně. Změnu účtu je nutné provést na formulářích EL a ZÚ, oznámit ji vlastníkům a firmám: COM-TIP,Veolia, Mč Praha 10, Softlink, Pro Clean, PRE atd.

 • V průběhu měsíce září zajistit roční kontrolu hydrantů a hasících přístrojů + periodickou zkoušku HP – pí Čutková

 • Do konce r. 2015 zajistit revizi elektroinstalace BD (provádí se 1x za 5 let) – pí Šolínová

 • Roční kontrola HUP - září 2015 – zajistí píČutková

 • Na dny 15.9.2015 – 17.9.2015 oznámila Pražská plynárenská Distribuce, a.s. stavební úpravy STL plynovodu v ul. Ruská.Tato akce není akcí SVJ, proto výbor SVJ zajistí pouze zpřístupnění HUP ve vchodech č. 172 a 174 zhotoviteli stavby. Rovněž povinnosti, vyplývající z provedení akce pro vlastníky BJ (zpřístupnění bytů pro uzavření plynu,nebo přímo uzavření plynu v BJ vlastníky a opět umožnění odvzdušnění v jednotlivých bytech po ukončení akce), nebude SVJ zvlášť nařizovat ani kontrolovat. Vlastnící jsou upozorněni vývěskou PPD.

  

        Zapsala: Ing. Šolínová Tatjana

 

 

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 1.7.2015

Přítomni: Šolínová Tatjana, Čutková Barbora, KočkaJaroslav


1/  Zhodnocení práce výboru SVJ za měsíc červen

 • Vykonávání všech aktuálních činností dle čl.III. a čl. VIII. Stanov SVJ, vyjma vedení účetnictví SVJ – pí Šolínová, píČutková

 • Běžná údržba - promazání 1x měsíčně zámkůvstupních dveří, event. seřízení dovírání dveří a osvětlení vnějších vchodů –p. Kočka

  

 • Ke dni 31.5.2015 byl  celkový dluh na příspěvcíchna SDP a zálohách na služby pro r.2014 i pro r. 2015 ve výši 40 687,- Kč zaBJ.č. 39 – Karel Vrzák, plně uhrazen.Dlužnou záležitost se podařilo výboru SVJ vyřešit mimosoudní cestou (uznání dluhu, výzvy k zaplacení, čestné prohlášení o zaplacení dluhu, uložení peněz v depozitu RK do prodeje BJ) tzn., že nevznikly žádné nepředvídané náklady na její likvidaci.

  Dále k tomu:

  Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený dluh za BJ č.39 byl plně uhrazen, zvyšuje se podíl vchodu č. 174 na „úpravu chodby a cokoliv jiného“  za r.2014 na 165 052.- Kč.

     

 • Přeplatky za služby r. 2014 byly v termínu odeslány na účty vlastníků, doručeny osobně a taky zaslány přes Českou poštu poukázkou typu B na náklady vlastníka  –pí Čutková

 

 • Vývěska odstávky TUV  (nástěnky + web) – pí Šolínová

   

2/  Projednání:

      -     Nedoplatky za služby r. 2014 uhradili všichni vlastníci v stanoveném termínu – pí Čutková

    

 • Úprava provozních hodin kanceláře SVJv době letních prázdnin - projednán měsíc červenec,  měsíc srpen bude projednán následně (vzávislosti na výběru dovolených). Provozní hodiny v měsíci červenci budou uveřejněny na webových stránkách i na domovních nástěnkách.

   

 • COM TIP s.r.o. obdržel objednané kalorimetrické počítadlo pro sledování spotřeby tepla na patě domu, termín montáže oznámív nejbližších dnech – pí Šolínová

 

 • Tvorba webových stránek – příprava – výbor SVJ

 

        Zapsala: Ing. Šolínová Tatjana

 

                  Zápiszeschůzevýboru SVJ ze dne 4. 6. 2015

Přítomni: Šolínová Tatjana, Čutková Barbora, Kočka Jaroslav

  1/  Zhodnocení práce výboru SVJ za měsíc květen

 • Vykonávání všech aktuálních činností dle čl.III. a čl. VIII. Stanov SVJ, vyjma vedení účetnictví SVJ – pí Šolínová, píČutková

 • Běžná údržba - promazání 1x měsíčně zámků vstupních dveří, event. seřízení dovírání dveří a osvětlení vnějších vchodů –p. Kočka

 • Upevnění okapového svodu na BD – p. Kočka

 • Oprava střešního okna, vchod č. 172 – p. Kočka

    -      Ke dni 31. 5. 2015 je celkový dluh na příspěvcích na SDP a zálohách na služby (BJ č. 39) ve výši 34 778.-  Kč. Záležitost je řešena a platba by měla být uhrazena do 30. 6. 2015 – peníze jsou

 zatím uloženy v depozitu – pí Čutková 

 • Vlastník BJ č. 22 – pí Boháčová, žádal okontrolu hlavní kanalizace z důvodu podezření, že je ucpaná. Prohlídkou bylo zjištěno, že kanalizace je v pořádku. Vlastník musí provést vyčištění vlastního rozvodu odpadu vč. odbočky do hlavní kanalizační stoupačky – pí Čutková

  2/  Projednání:

 • Termín odesílání přeplatků za služby r. 2014 jestanoven na 10. 6. 2015 – 12. 6. 2015. Peníze budou zaslány na účty vlastníků(chybí jen č. účtu vlastníka BJ č. 4).

  Platby mimořádným vyplacením na žádost vlastníka budou probíhat následovně:

  1/ do 5 000.- Kč bude přeplatek vyplacen v hotovosti

  2/ nad 5 000.- Kč bude zvolena služba České pošty prostřednictvím poukázky B. Termín doručení nezáleží na SVJ, ale na České poště.

     -      Nedoplatky za služby r. 2014 neuhradil zatím 1 vlastník BJ – připomínáme termín splatnosti   do 30. 6. 2014 

 • Firma COM-TIP s.r.o. na pokyn Mč Praha 10 již objednala nové kalorimetrické počítadlo na patu domu. Po realizaci objednávky vyzve SVJ k účasti na montáži – pí Šolínová 

 • Výboru SVJ byla nahlášena porucha – nefunkční kanál TV Telka. Na společné televizní anténě tento kanál funguje, je ho potřeba přeladit na vlastní televizi – pí Čutková

   

   Zapsala: Ing. Šolínová Tatjana


Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 13. 5. 2015

Přítomni: Šolínová Tatjana, Čutková Barbora, Kočka Jaroslav

  

1/  Zhodnocení práce výboru SVJ za měsíc březen

 • Vykonávání všech aktuálních činností dle čl.III. a čl. VIII. Stanov SVJ, vyjma vedení účetnictví SVJ – pí Šolínová, pí Čutková

 • Běžná údržba - promazání 1x měsíčně zámků vstupních dveří, event. seřízení dovírání dveří a osvětlení vnějších vchodů –p. Kočka 

 • Příprava vyúčtování nákladů na služby a SDP za r. 2014 na doručení vlastníkům – pí Čutková

  K tomu: celkem 21 ks vyúčtování bylo zasláno poštou na náklady vlastníků.

 • Ke dni 30. 4. 2015 je dluh BJ č. 39 na příspěvcích na SDP a na zálohách na služby pro r. 2015 celkem 19 033.- Kč,na vyúčtování služeb r. 2014 celkem 5 909.- Kč a na SDP r. 2014 celkem 11 748.- Kč.

  K tomu: Záležitost je řešena individuálně, zatím mimosoudní cestou.

 • Byla provedena oprava hromosvodu dle dispozic revizní zprávy. Náklady činily 38 850.- Kč.

 • Proběhlo jednání s Mč Praha 10 a COM-TIPs.r.o. ve věci možné výměny stávajícího kalorimetrického počitadla spotřebovaného tepla na patě domu (nákupem nového- náklady hradí Mč Praha 10) –pí Šolínová

  2/  Projednání:

 • Jednání s Mč Praha 10 a COM-TIP s.r.o. ve věci kalorimetrického počitadla se vyvíjí slibně. Nové zařízení by mělo být namontováno na patě domu dle tf. sdělení Mč Praha 10 do konce května 2015. Termín není zatím zaručen.

 • Výbor SVJ obdržel vyjádření Mč Praha 10, odbor stavební,  k žádosti pí Havelkové o pomoc při objektivním a odborném zjištění příčin pronikání vlhkostí do BJ č. 35ze dne 4. 3. 2015.

  Zkrácený závěr:  Vzhledem ke skutečnosti, že závada na dešťovém svodu byla již odstraněna a při kontrolní prohlídce dne 31. 3. 2015 ( provedené stavebním úřadem ) nebyla zjištěna jiná stavebně technická závada, způsobující pronikání vlhkosti skrz obvodovou stěnu do BJ č. 35 a prostorů sklepů, nebude stavební úřad v dané věci podnikat další kroky, spočívající ve vydání výzvy ke zjednání nápravy,spočívající v odstranění stavebně technické závady.

  Bylo vyloučeno případné kapilární vzlínání vody v obvodové stěně v důsledku poškozené vodorovné izolacenad základy domu a pravděpodobně i pronikání obvodovou stěnou v důsledku poškozené svislé izolace obvodové stěny.

  Stavební úřad proto doporučuje vymýcení stávajících plísní v BJ vlastníkem a pokud by i po provedení dostatečné sanace plísní poškozených omítek dále docházelo k výskytu vlhkosti a plísní, může jeho příčinu určit znalecký posudek, vypracovaný oprávněnou osobou, tj. znalcem v oboru poruchy staveb nebo autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, diagnostika staveb nebo v jiném podobném odboru.


Zapsala:Ing. Šolínová Tatjana                                                                                                                                        VýborSVJZápis ze schůze výboru SVJ ze dne 8. 4. 2015

Přítomni: Šolínová Tatjana, Čutková Barbora, KočkaJaroslav

  1/  Zhodnocení práce výboru SVJ za měsíc březen

 • Vykonávání všech aktuálních činností dle čl.III. a čl. VIII. Stanov SVJ, vyjma vedení účetnictví SVJ – pí Šolínová, píČutková

 • Běžná údržba - promazání 1x měsíčně zámkůvstupních dveří, event. seřízení dovírání dveří a osvětlení vnějších vchodů –p. Kočka 

 • Kontrola střešních oken při nepříznivém větrnémpočasí – p. Kočka

 •  Zpracovánívyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů za r. 2014 ve všechpoložkách (vodné a stočné, teplo, TUV, DO, úklid, a spol. el.)  – pí Šolínová

 • Kontrolazpracovaných vyúčtování – p. Kočka

 • Pro informaci vlastníků BJ byla vypracována anásledně vyvěšena na nástěnku BD soupiska osob za r. 2014 – pí Šolínová, p.Kočka

 • Ke dni 31. 3. 2015 je dluh na příspěvcích na SDPa zálohách na služby pro r. 2015 celkem 19 770.- Kč.

  Z toho za BJ č. 39 –vlastník Karel Vrzák 15 036,- Kč  a  za BJ č. 22 – vlastník E. Boháčová celkem4 734.- Kč  – pí Čutková